Los Angeles Outlaws

Owner: Vitostallion
Pre Wk 2 @Boston -
Pre Wk 3 Baltimore -
Pre Wk 4 Brooklyn -
Pre Wk 5 @St. Louis -
Wk 1 @Tucson -
Wk 2 @Iowa City -
Wk 3 @Seattle -
Wk 4 Miami -
Wk 5 @El Paso -
Wk 6 @Fargo -
Wk 7 @Las Vegas -
Wk 8 Denver -
Wk 10 Honolulu -
Wk 11 Tucson -
Wk 12 @Kansas City -
Wk 13 Santa Cruz -
Wk 14 Cleveland -
Wk 15 Las Vegas -
Wk 16 Detroit -
Wk 17 @Honolulu -